Study


EPB

EPB

Het behalen van een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie beperkt het energieverbruik van gebouwen en hun vaste installaties. De minimale en gecontroleerde ventilatie waarborgt een goede binnenluchtkwaliteit. Het voldoen aan deze niveaus bevordert het algemene comfort van gebouwen.

Wanneer van toepassing?

Moet mijn bouwproject voldoen aan de EPB-eisen?

Voor een vergunningsaanvraag of melding waarvoor de medewerking van een architect vereist is, is elk nieuw of gerenoveerd gebouw EPB-plichtig, behalve:

 • gebouwen waarvoor een specifieke vrijstelling geldt en
 • industriegebouwen waarvan op het moment van de vergunningsaanvraag of melding zeker is dat geen klimatisatie-installatie zal worden geplaatst.

Wat houdt een EPB-verslag precies in?

Aan de hand van software die door de overheid ter beschikking gesteld wordt, moet berekend worden of aan volgende eisen voldaan wordt:

 • Max. K-peil voor het gebouw in zijn totaliteit.
 • Max. U-waarden (min. R-waarden) voor de afzonderlijke scheidingsconstructies (schildelen).
 • Max. E-peil. Het E-peil is een maat voor het energieverbruik van een woning. Conform de huidige energieprestatieregelgeving moet het E-peil van een woning kleiner zijn dan of gelijk zijn aan E60.
 • Minimale ventilatievoorzieningen: bepalen van toevoer-, doorstroom- en afvoerdebieten per ruimte.
 • Beperking van risico op oververhitting in de zomer.
 • Ook de invloed van koudebruggen op het specifieke warmteverlies door transmissie in rekening worden gebracht.
 • Aanwezigheid van hernieuwbare energie.

Onze meerwaarde voor de bouwheer is advies leveren op maat waarbij, in de mate van het mogelijke, een praktisch antwoord gegeven wordt op concrete vragen. Door een grote flexibiliteit worden zonder problemen kleine aanpassingen of andere materiaalkeuzes herberekend.

Onze meerwaarde voor de architect en aannemer is onze kennis en ervaring in deze materie. Er werden reeds een groot aantal berekeningen en simulaties uitgevoerd zodat wij onmiddellijk een correcte inschatting kunnen maken van de energieprestatie van diverse bouwtypes en materiaalkeuzes.

Aanvraag offerte : jelle.carpentier@studar.be


Luchtdichtheidsmeting

Luchtdichtheidsmeting

Een luchtdicht gebouw beperkt in grote mate het energieverbruik van een gebouw.

Meten is weten, wij kunnen deze luchtdichtheidstest voor uw project zelf uitvoeren. Een luchtdichtheidsmeting biedt in tegenstelling tot andere, vaak dure investeringen een betaalbaar alternatief om het E-peil aanzienlijk te laten dalen.

Meting

De meting wordt uitgevoerd met een geijkte ventilator (merk : Minneapolis BlowerDoor) met regelbare snelheid waarmee een onder- of overdruk wordt opgebouwd van 50 Pa. De ventilator heeft een maximaal debiet van 7500 m3 / uur.
Bij de uitvoering van de luchtdichtheidstest worden alle voorschriften van STS-P 71-3 en van de norm NBN EN 13829:2001 nageleefd.

Meetresultaten

De totale luchtvolume stroom per uur bij 50 Pascal wordt berekend.

Luchtlekken

Luchtlekken worden opgespoord. Het belang van deze luchtlekken wordt beoordeeld en suggesties voor de sanering worden mondeling voorgesteld.

Aanvraag offerte : jelle.carpentier@studar.be


Stabiliteit

Stabiliteit

We beginnen met de lastendaling van het project. Er wordt gezocht naar de meest economische oplossing. Uiteindelijk komen we tot bekistings-, wapeningsplannen en staalborderellen, onmiddellijk bruikbaar voor de aannemer op de werf. Deze plannen geven de plaatsen aan waar de wapeningen zich moeten bevinden. Uiteraard worden ook het aantal, de diameter en de lengte van deze staven opgegeven. Tevens vindt men op de plannen de breedte en hoogte van de betonbalken, de dikte van de platen, de afmetingen van eventuele betonkolommen, … Ook van eventuele buisprofielen en/of metalen liggers bepalen wij de dimensies.

Voorstudies

In een voorstudie worden de hoeveelheden van het project berekend

 • zoals het gewicht aan staal
 • gewicht van metalen liggers
 • het volume beton
 • oppervlakte aan gewelven, predallen, liggers en vulpotten
 • diameters van stalen buisprofielen

met als doel tot een beter inzicht in de totaalprijs van het project te komen. Er wordt een betonvolume opgesteld die de architect kan gebruiken bij het opstellen van zijn lastenboeken.

Werfcontrole

Desgewenst kunnen wij gerichte werfcontroles uitvoeren. Ter plaatse worden alle wapeningen en betonsecties nagegaan. Opmerkingen worden onmiddellijk overgemaakt aan aannemer en architect, waarbij wij constructief meezoeken naar oplossingen.

Prijs

De kostprijs van de studie is afhankelijk van de grootte en de complexiteit van het project. Het honoraria voor een appartementsgebouw van meerdere verdiepingen verschilt van deze voor een eengezinswoning. Ook is de studie van een woning op palen complexer dan deze van een zelfde woning op sleuffunderingen. Wilt u de prijs weten voor uw project, dan vragen we u ons de nodige documenten ter inzage te bezorgen, zodat we ons een concreet beeld kunnen vormen.

Nodige documenten

Voor het opmaken van een offerte hebben we een exemplaar van de goedgekeurde plannen nodig. Dit omvat zowel de grondplannen, de gevelzichten als de doorsnedes. Indien u reeds over een sonderingsverslag beschikt kunnen wij ook voor de funderingsstudie een correcte offerte opstellen.

Aanvraag offerte : jelle.carpentier@studar.be


Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie

1. Wanneer heb ik een veiligheidscoördinator nodig?

Er is een veiligheidscoördinator nodig op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waar werken worden uitgevoerd door ten minste twee aannemers, die tegelijkertijd of achtereenvolgens tussenkomen.

Wie bedoelt men met de aannemer? Het kan zowel een bouwdirectie uitvoering zijn, nl. de hoofdaannemer of meerdere aannemers, als een onderaannemer, als een onderaannemer van een onderaannemer, als een zelfstandige. Hierbij wordt slechts één uitzondering gemaakt, nl. voor de opdrachtgever-particulier-zelfbouwer. Deze wordt niet aanzien en meegeteld als aannemer. Anderzijds wordt een nutsmaatschappij die, met een verkoopsovereenkomst, een aansluiting realiseert op de bouwplaats teneinde achteraf energie, water en dergelijke te leveren, aanzien als aannemer. Dat geldt ook voor een leverancier van beton, prefab-elementen, gewelven, stellingen en dergelijke.

Wat wordt er bedoeld met achtereenvolgens? De werken moeten elkaar niet per se onmiddellijk opvolgen. Er kan ruime tijd liggen tussen de werken van 2 of meerdere elkaar opvolgende aannemingen.

2. Wie stelt een veiligheidscoördinator aan?

Bouw minder dan 500m²: De architect stelt de veiligheidscoördinator aan of bij ontstentenis van een architect valt de aanstelling van een veiligheidscoördinator ten laste van een van volgende partijen: de bouwheer; de aannemer die als eerste een overeenkomst afsluit met de bouwheer of die als eerste op de bouwplaats tussenkomt.

Bouw je meer 500 m²: De bouwheer stelt de veiligheidscoördinator aan.

3. In welke fase van het bouwgebeuren wordt een veiligheidscoördinator aangesteld?

De veiligheidscoördinator wordt aangesteld als de voorontwerpen klaar zijn en de architect aanvangt met het tekenen van het definitieve plan.

4. Wat moet een veiligheidscoördinator doen?

In de ontwerpfase: Opmaken van een V&G-plan (veiligheids- en gezond-heidsplan). Dit bevat aanbevelingen en adviezen die eigen zijn aan de betreffende werf en aan de werf-omgeving, zoals constructies die speciale preventie en/of veiligheidsmaatregelen vragen, aanwezigheden van scholen, ziekenhuizen, woonwijken, … in de omgeving van de werf. Er wordt gekeken naar de bereikbaarheid van de werf, moet er rekening gehouden worden met markten, kermissen of andere organisaties, moet er rekening gehouden worden met het spitsuur. Al deze dingen worden op voorhand bekeken en worden in adviezen geformuleerd en in het lastenboek opgenomen, zodat de eventuele aannemers op voorhand weten wat er zich afspeelt op en in de omgeving van de werf en hiermee rekening kunnen houden, zowel in hun prijsopgave als in de goede praktijk van de werf.

Openen van het PID (postinterventiedossier). Hierin worden aanbevelingen en adviezen gegeven in verband met het veilig gebruiken en onderhouden van een gebouw, aanbevelingen die ook nuttig zijn bij een eventuele latere verbouwingen of bij het afbreken van het gebouw. Dit dossier dient bij elke overdracht van eigendom bij de notariële akte gevoegd te worden om te worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. In de uitvoeringsfase

Eventueel, na overleg met de aannemers, het V&G-plan aanpassen.

Uitvoeren van werfbezoeken. Tijdens werfbezoeken wordt nagegaan of er wordt gewerkt zoals in het V&G-plan is voorop gesteld en of de wet op welzijn, de Codex en het ARAB wordt nageleefd. Hiervan wordt een verslag met adviezen gemaakt en bezorgd aan de betrokken partijen. (aannemer(s), architect en bouwheer). Aanvullen van het PID.

Ten laatse 6 maanden na de ingebruikname van het gebouw worden al deze documenten overgedragen aan de bouwheer.

Aanvraag offerte : jelle.carpentier@studar.be


Ventilatieverslaggeving

Ventilatieverslaggeving

Vanaf 1 januari 2016 zet het Vlaams Gewest in op de verbetering van de kwaliteit van ventilatiesystemen in residentiële gebouwen.

Het doel van de EPB-regelgeving is het creëren van energiezuinige, maar ook gezonde en comfortabele gebouwen. Voor het gezonde binnenklimaat is het voorzien in minimale ventilatievoorzieningen al verplicht. Om een goed werkend ventilatiesysteem te creëren, is echter meer nodig dan voldoen aan die minima. Een goed werkend ventilatiesysteem is immers het resultaat van een goed ontwerp, een goede plaatsing en een degelijk onderhoud.

Voor alle nieuwe en ingrijpend energetisch te renoveren wooneenheden met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2016, dient de aangifteplichtige:

 • vóór de start van de werkzaamheden een ventilatievoorontwerp laten opmaken.
 • na de uitvoering een prestatieverslag (waarbij de verschillende ventilatiedebieten worden opgemeten) van het geplaatste ventilatiesysteem laten opstellen.

Het ventilatievoorontwerp brengt het gekozen systeem en de ruimtelijke impact ervan in kaart. In het prestatieverslag worden de kenmerken en de behaalde prestaties van het ventilatiesysteem getoetst aan de prestatiecriteria van de ‘STS-ventilatie’ (‘STS-P 73-1 – Systemen voor basis ventilatie in residentiële toepassingen’).

Ook voor ventilatieverslaggeving (volledig pakket : opmaken van het ventilatievoorontwerp, ter plaatse opmeten van de ventilatiedebieten en opmaak van het prestatieverslag) kan u bij ons terecht.

Aanvraag offerte : jelle.carpentier@studar.be